Retur av kopt vara, dvs. konsumentens angerratt

Returer och reklamationer

Ägaren till webbutiken E-SPOKES är registrerad av den behöriga ekonomiministern i det polska handelsregistret [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej] – Bartosz Nowiński, som driver sin verksamhet under firma
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński , registered seat: ul. Jędrzejowska 13, 29-100 Włoszczowa, Poland, NIP (TIN): 6562084287, REGON: 260126099.

Samtliga varor som finns i butikens E-SPOKES erbjudande är fabriksnya, omfattas av garantirätt och säljarens lagstadgade ansvar för att varan överensstämmer med avtalet.

Butiken E-SPOKES förbinder sig att leverera felfri vara.Beskrivning av reklamationsforfarande

Köparen kan skicka reklamation av en produkt som köptes i vår butik på contact@e-spokes.eu eller i utskriven form till adressen:
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński,
ul. Jędrzejowska 13,
29-100 Włoszczowa,
Poland

En korrekt reklamation bör innehålla åtminstone:

– köparens namn, adress, e-postadress,
– datum för inköp av varan som reklameras,
– föremål för reklamation och köparens begäran,
– alla omständigheter som förklarar reklamationen.

Om uppgifterna som anges i reklamationsanmälan måste kompletteras kontaktar vi kunden som lämnat in reklamationen och ber vi om att komplettera den i den angivna omfattningen.

Vi prövar reklamation inom 14 dagar från att vi fick den i rätt form.

Svaret på reklamationen skickas på den e-postadress eller den traditionella postadress som anges av köparen.Retur av kopt vara, dvs. konsumentens angerratt

Inom 14 dagar från mottagandet av den köpta produkten kan köparen ångra sitt köp (returnera den köpta varan) utan att ange någon orsak. I så fall återbetalar vi alla betalningar som vi tog emot från köparen.

När köpet ångras står köparen för returkostand.

För att ångra köpet lämna in en förklaring genom att skriva till e-postadressen: contact@e-spokes.eu.
Köparen kan använda sig av en mall för ångerblankett som anges nedan.

Skicka försändelsen till adressen:
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński,
ul. Jędrzejowska 13,
29-100 Włoszczowa,
Poland

Köparen (konsumenten) har ingen ångerrätt med avseende på följande:
tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet;

tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper;

tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel;

tillhandahållande av varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla;

tillhandahållande av förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats;

tillhandahållande av varor som, till sin natur, efter leverans blandas med andra föremål på så sätt att de inte kan skiljas från varandra;

tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka;

där konsumenten uttryckligen uppmanat näringsidkaren att uppsöka konsumenten i bostaden för att där vidta brådskande reparations- eller underhållsåtgärder; om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor;

tillhandahållande av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten;

tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, med undantag för avtal om prenumeration på sådana publikationer;

avtal som ingås vid en offentlig auktion;

tillhandahållande av logi för andra ändamål än permanent boende, varutransport, tjänster som avser biluthyrning, catering eller tjänster som avser fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod;

tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.
Möjlighet att använda utomrättsliga möjligheter för att pröva reklamation och göra anspråk samt tillgång till dessa förfaranden
Köparen som också är konsument har en möjlighet att använda en utomrättslig prövning av reklamation samt göra anspråk inför den permanenta skiljenämnden för konsumenter vid vojvodskapets inspektör för handelsinspektionen i Kielce [Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach]. Information om tillgång till de ovanstående tvistlösningsförfarandena finns på www.uokik.gov.pl i fliken ”Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Mall för ångerblankett:

Do ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński
ul. Jędrzejowska 13
29-100 Włoszczowa

I ................................ .................................. ................................ ..............................
I hereby inform about my withdrawal from the sales contract of the following items:

................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
................................ .................................. ................................ .................................
Order number: .............................. .....................................
The date of conclusion of the contract: ............................ ...............................
Date of receipt: ............................. ............................

First name and last name: ............................... ................................ .................................
Address: ........................ .............................. ................................. ...............................
..................................... .............................. ................................. ..............................
Date: ...........................

Signature: .......................